Forretningsbetingelser

Løbetid / Periode:
Abonnementer løber som udgangspunkt i 6 måneder. For enkelte produkter kan løbetiden dog variere.

Abonnementsomfang:
Omfanget af abonnementet er svarede til det der fremgår af fakturaen, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Opsigelse:
Abonnementet kan til en hver tid opsiges af begge parter. Opsigelse skal ske skriftligt og skal være os i hænde før udgangen af en igangværende periode. Der tilbagebetales ikke forudbetalt abonnement. Ved brud på forretningsbetingelserne kan WebFinance uden varsel opsige og lukke et abb. Dateco ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Et opsagt abonnement kan ikke forventes tilgængeligt på udløbsdagen.

Misbrug:
Misbrug af det lejede produkt eller gene af andre abonnenter betragtes som overtrædelse af forretningsbetingelserne.

Adresse:
Kunden er selv ansvarlig for at holde Dateco ApS orienteret om adresseændring mv.

Ansvar:
Dateco ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgeskader, også selv om det lejede produkt er den direkte årsag dertil. Herunder kan nævnes – tab af forventet profit, datatab, reetablering, eller anden lign. følgeskade. Tab/skade kan ikke i noget tilfælde, uanset uagtsomhed, overskride det beløb abonnenten har betalt for brugsretten til produktet. Dateco ApS påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af lovansvaret. Abonnenten er forpligtet til at hemmeligholde brugernavn og password af hensyn til sikkerheden, og anvende løsningen ansvarlig og med god EDB-skik.

Betaling:
Hvis ikke andet er aftalt betales der 8 dage netto. Ved udeblivende betaling beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned samt 80 kr. i gebyr pr. rykker. Dateco ApS forbeholder sig retten til at lukke for abonnementet indtil det fulde beløb inkl. eventuelle renter og gebyrer er indbetalt. Manglende betaling betragtes som overtrædelse af forretningsbetingelserne.

Køb af hardware:
Alt udleveret hardware forbliver Dateco ApS ejendom indtil hele fakturabeløbet og evt. renter og gebyr er indbetalt.

Priser:
Dateco ApS forbeholder sig retten til at ændre priser i takt med prisindekset og stigning i omkostningerne.

Indhold på servere hos os:
Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det materiale som denne har lagret på servere hos os, følger lovgivningen. Ved leje at Webhotel er det ikke tillagt at bruge dette som en ekstern harddisk for lagring af data, men som en fremvisnings-/ butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store fil-arkiver liggende til fri download.

SPAM & virus på servere hos Dateco ApS:
Det er ikke på nogen måde tilladt at udsende virus eller SPAM, via Dateco ApS servere. Dateco ApS holder løbende serverne opdateret med seneste nye antivirus, såfremt dette er inkluderet i abonnementet.

Overdragelse:
Brugeren er ikke berettiget til at sælge/udlåne eller på anden måde overdrage brugen af produktet til tredjemand – uden forudgående skriftlig accept af Dateco ApS.

Backup:
Dateco ApS tager dagligt backup af alle data lagret på servere hos os. WebFinance tager forbehold for fejl i backup.

Nedbrud:
Ved nedbrud kan Dateco ApS ikke gøres ansvarlig i nogen henseende, også selvom Dateco ApS er den direkte årsag. Dateco ApS kan ikke gøres ansvarlig for manglende forsyning af el, internetadgang, nedbrud af software og hardware. Dateco ApS forpligter sig til hurtigst muligt, at udbedre skaden såfremt det står i virksomhedens magt.

Force majeure:
Under force majeure er ingen af parterne ansvarlige overfor hinanden, herunder krig, uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svigtende forsyninger, tab af nøglepersoner, EDB-virus eller forhold uden for den andens kontrol.

Krænkelse:
Dateco ApS krænker ikke tredjemands ret, herunder patent eller ophavsret.

Ansvarlighed:
Dateco ApS behandler brugerens data fortroligt.

Uenighed:
Enhver uenighed som tager udgangspunkt i forretningsbetingelserne, afgøres i Sø- og handelsretten.

Overtrædelse af forretningsbetingelser:
Overtrædelse vil medføre opsigelse og lukning af abonnement med øjeblikkelig virkning.

Ændring af forretningsbetingelser:
Dateco ApS forbeholder sig retten til løbende at rette i forretningsbetingelserne.

Revideret d. 02/09-2013